Over The Counter Trading คืออะไร การซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์ (OTC) หมายถึงการซื้อและการขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงิน และอนุพันธ์ โดยตรงระหว่างทั้งสองฝ่าย โดยข้ามความจำเป็นในการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ ตลาด OTC คือระบบการกระจายอำนาจที่การซื้อขายเกิดขึ้นผ่านเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายหรือนายหน้า ซึ่งแต่ละแห่งอาจทำหน้าที่เป็นผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือแม้แต่ผู้ดูแลสภาพคล่อง ลักษณะสำคัญของการซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์ (OTC) การกระจายอำนาจ: […]